Nota legal
Thaïs Borri Bas
44022155V
www.thaisborribas.com

CATALÀ
Propietat Intel·lectual i ús dels continguts
Queden reservats a favor de Thaïs Borri Bas tots els drets sobre els continguts (text, gràfics, fotografies, imatges i altres) de la present pàgina web.
Els continguts de la present pàgina web i especialment totes les imatges presents en aquesta estan protegides per les lleis i tractats internacionals sobre Propietat Intel·lectual o Copyright. En conseqüència, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut de la present pàgina web sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets.

Protecció de dades
Thaïs Borri Bas es reserva la facultat d’incloure les dades que l’usuari de la pàgina web li faciliti voluntàriament, a través dels correus electrònics posats a la seva disposició en la present pàgina web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les consultes dels usuaris i poder-les-hi enviar informació que consideri del seu interès per qualsevol medi.

En relació amb aquestes dades, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, de rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret d’invalidar el consentiment atorgat per a la cessió de les seves dades. Per l’exercici d’aquests drets l’usuari haurà de dirigir la sol·licitud per escrit a l’email: thais@thaisborribas.com.

Thaïs Borri Bas es compromet a tractar la informació que rep amb la màxima confidencialitat.

Limitacions o exclusions de responsabilitat
L’usuari que utilitza aquesta pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc.
Thaïs Borri Bas no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir aquesta pàgina web i tampoc no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici derivat de la seva utilització.
Thaïs Borri Bas no respon pels danys i perjudicis que algun virus o altres elements lesius poguessin afectar el sistema informàtic, els documents o els fitxers dels usuaris d’aquesta pàgina web.

ESPAÑOL
Propiedad Intelectual y uso de contenidos

Quedan reservados a favor de Thaïs Borri Bas todos los derechos sobre los contenidos (texto, gráficos, fotografías, imágenes y otros) del presente sitio web.
Los contenidos del presente sitio web y en especial todas las imágenes en él contenidas están protegidas por las leyes y tratados internacionales sobre Propiedad Intelectual o Copyright. Consecuentemente, queda totalmente prohibida cualquier utilización, total o parcial, del contenido del presente sitio sin el consentimiento por escrito del titular de los correspondientes derechos.

Protección de datos
Thaïs Borri Bas se reserva la facultad de incluir los datos que el usuario del sitio web le facilite voluntariamente, a través de los correos electrónicos puestos a su disposición en el presente sitio web, en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado bajo su responsabilidad, con la finalidad de poder gestionar las consultas de los usuarios y poder enviarles información que se considere de su interés por cualquier medio.

En relación con dichos datos el usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, así como el derecho de revocar el consentimiento prestado para la cesión de sus datos. Para el ejercicio de tales derechos el usuario deberá dirigir solicitud por escrito a Thaïs Borri Bas al siguiente e-mail: thais@thaisborribas.com.

Thaïs Borri Bas se compromete a tratar la información que recibe con la máxima confidencialidad.

Limitaciones o exclusiones de responsabilidad
El usuario que utiliza este sitio web lo hace por su propia cuenta y riesgo.
Thaïs Borri Bas no se responsabiliza de los errores o omisiones que pueda contener este sitio web, y tampoco será responsable de cualquier daño derivado de su utilización.

Thaïs Borri Bas no responde por los daños y perjuicios que algún virus u otros elementos lesivos pudieran afectar el sistema informático, los documentos o los ficheros de los usuarios de este sitio web.