Club d’esquí

Proposta de disseny, fotomuntatge i maquetació de revista i quadríptic per un club d’esquí, exposant activitats i calendaris, fent servir imatge corporativa.

Club de esquí

Propuesta de diseño, fotomontaje y maquetación de revista y cuadríptico para un club de esquí, exponiendo actividades y calendarios, utilizando imagen corporativa.

Ski club

Design proposal, photomontage and layout of magazine and brochure for a ski club, with activities and schedules, using corporate image.